Hiển thị tất cả 9 kết quả

Bình khí áp suất cao
HPC

 • Bình khí chuẩn áp suất cao có thể nạp lại
 • Hãng sản xuất: Calgaz
 • Các loại dung tích: 5 lít, 10 lít, 50 lít
 • Các loại khí:
  Min Max
  H2S 10ppm 200ppm
  Ethanol 50ppm 500ppm
  SO2 25ppm 2500ppm
  CO2 2.5% 30.0%
  CO 25ppm 500ppm
  CH4 1.5% 4.5%
  NO 125ppm 3000ppm
  NO2 25ppm 200ppm
  NOx 5ppm 500ppm

Bình khí chuẩn
20.9% O2/N2, 103L

 • Bình khí chuẩn 20.9% O2 Balance N2
 • Hãng sản xuất: Calgaz
 • Dung tích: 103 lít
 • Kích thước: 14″ x 3.25″ (356 mm x 83 mm)
 • Loại: Chai Sắt
 • Màu sắc chai: Màu be
 • Loại khí: 20.9% O2

Bình khí chuẩn
25PPM H2S/100PPM CO/2.5%CH4/18%O2/N2 58L

 • Bình khí chuẩn 25PPM H2S/100PPM CO/2.5%CH4/18%O2/N2
 • Hãng sản xuất: Calgaz
 • Dung tích: 58 lít
 • Kích thước: 14.25" x 3.5" (362 mm x 89 mm)
 • Loại: Chai Nhôm
 • Loại khí: 25PPM H2S, 100PPM CO, 2.5% CH4, 18% O2 Balance N2

Bình khí chuẩn
25PPM H2S/50PPM CO/0.9%I-C4H10/12%O2/N2 34L

 • Bình khí chuẩn 25PPM H2S/50PPM CO/0.9%I-C4H10/12%O2/N2
 • Hãng sản xuất: Calgaz
 • Dung tích: 34 lít
 • Kích thước: 11.375″ x 3″ (289 mm x 76 mm)
 • Loại: Chai nhôm
 • Hỗn hợp khí: 25PPM H2S 50PPM CO, 0.9% I-C4H10, 12% O2, Balance N2

Bình khí chuẩn
25PPM H2S/50PPM CO/2.5%CH4/12%O2/N2 34L

 • Bình khí chuẩn 25PPM H2S/50PPM CO/2.5%CH4/12%O2/N2
 • Hãng sản xuất: Calgaz
 • Dung tích: 34 lít
 • Kích thước: 11.375″ x 3″ (289 mm x 76 mm)
 • Loại: Chai nhôm
 • Hỗn hợp khí: 25PPM H2S 50PPM CO, 2.5%CH4, 12% O2, Balance N2

Bình khí chuẩn
4% CO2, 20.9% O2, Balance N2,103L

 • Bình khí chuẩn 4% CO2, 20.9% O2, Balance N2
 • Hãng sản xuất: Calgaz
 • Dung tích: 103 lít
 • Kích thước: 14″ x 3.25″ (356 mm x 83 mm)
 • Loại: Chai Sắt
 • Màu sắc chai: Màu be

Bình khí chuẩn
NITROGEN UHP 103L

 • Bình khí chuẩn NITROGEN UHP
 • Hãng sản xuất: Calgaz
 • Dung tích: 103 lít
 • Kích thước: 14″ x 3.25″ (356 mm x 83 mm)
 • Loại: Chai Sắt
 • Màu sắc chai: Màu be

Bình khí chuẩn
0.9%I-C4H10/Air 103L

 • Bình khí chuẩn 0.9% I-C4H10 Balance Air
 • Hãng sản xuất: Calgaz
 • Dung tích: 103 lít
 • Kích thước: 14″ x 3.25″ (356 mm x 83 mm)
 • Loại: Chai Sắt
 • Màu sắc chai: Màu be
 • Loại khí: 0.9% I-C4H10

Bình khí chuẩn
2.5% CH4/Air 103L

 • Bình khí chuẩn 2.5% CH4 Balance Air
 • Hãng sản xuất: Calgaz
 • Dung tích: 103 lít
 • Kích thước: 14″ x 3.25″ (356 mm x 83 mm)
 • Loại: Chai Sắt
 • Màu sắc chai: Màu be
 • Loại khí: 2.5% CH4